dijous, 27 de desembre del 2012

HIPERTEXTO E HIPERMEDIA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. JESÚS SALINAS.


Segons diu Jesús Salinas  a la seva lectura:
- Hipertext: tecnologia software per organitzar i emmagatzemar informació en una base de coneixements.
- Hipermèdia: aplicacions hipertext que incloeixen gràfics, àudio i vídeos.
- Multimèdia: classe de sistemes de comunicació interactiva controlada per ordenador que crea, emmagatzema, transmet i recupera xarxes d’informació textual, gràfica i auditiva.
La Hipermèdia és un hipertext multimèdia.

Els quatre elements bàsics d’un sistema hipermèdia són:
1. Node: fragments de text, gràfics, vídeo i altra informació. És la unitat bàsica d’emmagatzament d’informació.
2. Connexions o enllaços: interconnexions entre nodes que estableixen la interrelació entre la informació dels mateixos.
3. Xarxa d’idees: es l’estructura organitzada del sistema. L’estructura del node i l’estructura de connexions formen una xarxa d’idees.
4. Itineraris: guies.

Salinas diu que tant els elements descrits, com la interacció entre els usuaris i el sistema hipermèdia, ens poden portar a un millor coneixement del funcionament dels sistemes hipermèdia.

Aquesta lectura m’ha ajudat a conèixer molt millor aquestos conceptes i a resoldre confusions. Salinas resumeix de forma molt precisa els conceptes i deixa molt clar els termes per a iniciats en el tema, com jo mateixa. 

diumenge, 23 de desembre del 2012

Les TIC com a eina educativa escola-família


Com impliquem a les famílies en les TIC?
Per tal d’inserir a les famílies a la vida de l’escola i a l’ús de les noves tecnologies, hem de seguir un pla d’actuació.
Aquesta pla d’actuació consta dels següents passos:
1. Coneixement. Conèixer a les famílies dels nostres alumnes: saber a que es dediquen, si treballen de nit, si poden passar més temps amb els seus fills, si tenen xarxes socials, etc.
Aquesta informació s’aconseguirà a través de qüestionaris, de reunions, etc.

2. Informació. Informar a les famílies sobre el que es fa a l’escola a través de reunions, de la pàgina web de l’escola, etc.

3. Formació. Formar a les famílies en TIC.

4. Participació. Fer que les famílies participin en la vida de l’escola.

5. Col·laboració. Fer que les famílies col·laborin a l’escola, motivant als pares per a que s’impliquin.

El centre ha de ser l’encarregat de dissenyar aquest pla d’actuació amb l’objectiu d’implicar als pares en la formació de les competències digitals dels seus fills.

No és fàcil establir una relació de col·laboració i cooperació amb les famílies de l’escola, ja que moltes d’aquestes no tenen aquesta predisposició i es neguen a formar part de la vida de l’escola. Però, com a futures docents, hem de treballar en aquesta tasca i hem d’actuar de la manera adequada per tal de donar lloc a oportunitats per a les famílies del centre. 

divendres, 21 de desembre del 2012

LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE LES TIC


Com a futura docent, tinc consciència de que un aspecte molt important dins el centre escolar és mantenir una comunicació fluïda i contínua dins aquest, i a la vegada amb les famílies.
D’aquesta manera, les TIC són una eina indispensable per fer possible aquesta comunicació entre tots els components del  procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants.

Per una banda, és necessària la comunicació dins el centre, és a dir, entre mestres. Aquestos han de mantenir una comunicació constant per tal de realitzar una tasca coordinada i de forma cooperativa dins el centre escolar. Aquesta comunicació es pot donar a través de blocs educatius, webs o espais on de forma privada els docents puguin compartir les seves experiències.

Per altra banda, també és necessària mantenir la comunicació amb els pares dels alumnes del centre. Aquestos s’han de mantenir informats dels processos que els seus fills realitzen a l’escola, a la vegada que s’han de fer partícips del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació es pot dur a terme fent servint les TIC a través de, per exemple, blocs educatius on els pares podran informar-se sobre els esdeveniments que es donen a l’escola, i alhora podran participar de forma activa. Per a això, és necessària un alt grau d’implicació per part de les famílies, sinó aquesta comunicació no serà mai possible.

Per tal d’aconseguir aquesta comunicació a través de les TIC, el centre haurà de gaudir dels recursos necessaris, com són: accés a Internet, ordinadors disponibles, suport tècnic, formació del professorat, implicació per part de tots els components del centre, etc.

Per tant, és una feina de TOTS fer possible aquesta comunicació fluïda i contínua que tant important és per al procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
dilluns, 10 de desembre del 2012

Ús de les TIC

Per tal de sentir-me motivada a utilitzar les TIC com a futura docent, m’agradaria que el centre en el que estic tingui predisposició per fer servir aquestes com a eina en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Així, el centre hauria de comptar amb les condicions necessàries per a disposar d’ordinadors disponibles tant per als alumnes com per als docents. A més, s’hauria de comptar amb algun tipus de formació destinada al professorat, per tal de fer un treball més significatiu entre tots.

Per altra banda, l’equip docent hauria de tenir la predisposició necessària per a fer un treball conjunt envers l’ús de les TIC. Hauria d’existir una cooperació i un treball coordinat entre els docents del centre per tal de realitzar una tasca coherent.

A més, crec que seria necessària la inclusió de les famílies en l’ús de les TIC. Així, els alumnes aproparan les noves tecnologies tant a l’escola com a casa.

És molt important conscienciar als alumnes de que l’ús de les TIC ha de servir com a eina educativa, i que han de fer d’aquestes un ús coherent i significatiu per al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

dilluns, 3 de desembre del 2012

Continuem amb els muntatges Power PointDesprés de fer el nostre muntatge de Caillou en Power Point, hem continuat amb els muntatges amb aquest programa, i hem realitzat diverses activitats que s’enllacen amb el conte de Caillou.

La primera activitat consisteix en que l’infant ha de clickar sobre les imatges dels medis de transport que volen. Les imatges que apareixen són un avió, un autobús, un helicòpter, una avioneta, un vaixell i un cotxe. Al pinxar damunt de les imatges, sona un àudio que indica a l’infant si el medi de transport vola o no vola.

La segona activitat consisteix en el contrari, és a dir, en fer click damunt les imatges dels medis de transport que no volen. Les imatges que apareixen són una bicicleta, una avioneta, un autobús, un helicòpter, un cavall i un avió.

Per últim, la tercera activitat consisteix en trobar les diferències de entre dos imatges similars.
L’infant ha de fer click sobre la zona on troba la diferència, i si és correcte, sortirà un cercle vermell que l’indiqui.

Fins al moment, m’està agradant molt muntar aquest tipus d’activitats, per què estic aprenent a realitzar moltes tasques amb l’eina Power Point que no coneixia.
En un principi, pensava que aquest programa servia únicament per a fer presentacions, per què era per al que jo l’havia emprat fins al moment. Però gràcies a aquestes sessions estic ampliant molt els meus coneixements envers aquesta eina, i ja m’està servint i sent de profit per a altres tasques no vinculades amb l’assignatura.